Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz społeczną pod marką AKADEMIA PROFIDEA, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl,jest Tamara Górecka-Werońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Górecka-Werońska ORMENA z siedzibą Ujazdów, przy ul. Widokowa 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 6771162212, REGON: 120853416, zwaną w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Administratorem”, lub „AKADEMIA PROFIDEA”.

§ 1 Standardy Polityki Prywatności

1. Administrator ma na względzie, aby użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Administratora, m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl, a także organizowanych przez Administratora konferencji oraz warsztatów, w tym również treningów rowerowych mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego AKADEMIA PROFIDEA podejmuje działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tych miejsc. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.

2. Polityka prywatności uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, m.in.:

 • z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO,
 • z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000),
 • z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650),
 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.),

wypełniając tym samym zasadę legalności – działań podejmowanych w ramach i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa w momencie ich stosowania.

§ 2 Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz działalności społecznej, a także w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym bikefitting.profidea.pl w polskiej wersji językowej.

2. AKADEMIA PROFIDEA zamieszcza na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, zawierających między innymi realizacje projektów z udziałem Administratora. O ile AKADEMIA PROFIDEA zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych serwisów internetowych kierują się identycznymi zasadami, AKADEMIA PROFIDEA nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki dotyczącej plików Cookies. Dlatego zaleca wszystkim, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w serwisie.

3. Co do zasady AKADEMIA PROFIDEA nie udostępnia miejsca na swoim serwisie internetowym innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, AKADEMIA PROFIDEA podobnie jak w przypadku wskazanym w § 2 ust. 2, nie będzie mogła zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką Cookies prezentowanymi w tych serwisach i ich aplikacjach mobilnych.

§ 3 Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą osoby korzystające z usług i sprzedaży prowadzonej przez AKADEMIA PROFIDEA oraz będących użytkownikiem/użytkowniczką (dalej zwanymi użytkownikiem) serwisu bikefitting.profidea.pl, czy też organizowanych przez Administratora konferencji, warsztatów, lub treningów rowerowych identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Użyte przez AKADEMIA PROFIDEA słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkownika (np. ich przechowywanie) w zakresie ww. serwisu internetowego oraz prowadzonej przez AKADEMIA PROFIDEA działalności gospodarczej i społecznej. Jako Administrator, AKADEMIA PROFIDEA nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez AKADEMIA PROFIDEA oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: ormena@gamil.com lub pisemnie na adres Administratora Tamara Górecka-Werońska ORMENA, Ujazdów, ul. Widokowa 43, 32-080 Zabierzów z dopiskiem „Dane osobowe”.

§ 4 Zasada dobrowolności i rozliczalności

1. Korzystanie z usług świadczonych przez AKADEMIA PROFIDEA, w tym z serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl jest dobrowolne. To użytkownik samodzielnie decyduje, czy chce skorzystać z serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora. Podanie przez użytkownika jego danych osobowych AKADEMIA PROFIDEA za pomocą formularzy i innych metod technicznych opracowanych w zakresie ww. działalności gospodarczej oraz społecznej, a także serwisu internetowego jest dobrowolne.

2.Każdy, kto podał AKADEMIA PROFIDEA swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, wstrzymanie czasowego lub stałego ich przetwarzania, lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu w imieniu użytkownika AKADEMIA PROFIDEA ma przesłać jego dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez AKADEMIA PROFIDEA. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu na działania podjęte przez Administratora.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Zasada rozliczalności stosowana przez AKADEMIA PROFIDEA jest ściśle związana z przepisami rozporządzenia RODO – art. 5 ust 2, zgodnie z którą administrator danych posiada obowiązek wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, m.in. zgodności podejmowanych działań z prawem, rzetelności, przejrzystość, ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, minimalizacji przetwarzania, prawidłowości, ograniczenia przechowywania danych osobowych, a także integralności i spójności poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanym przez administratora danym osobowym.

§ 5 Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Jako Administrator, AKADEMIA PROFIDEA może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • adres (adres korespondencyjny/zamieszkania/dostawy), kod pocztowy, miasto, województwo, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacje o parametrach połączenia (stron internetowych, z których użytkownik wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego),
 • inne dane osobowe niezbędne do wykonania zadań nałożonych przepisami prawa.

2. Informacje wymienione w § 5 ust 1 służą do podejmowania czynności w ramach prowadzonej przez AKADEMIA PROFIDEA działalności gospodarczej i społecznej, sprzedaży produktów, wykonywania usług związanych z prowadzoną działalnością, administrowania serwisem bikefitting.profidea.pl (analizie statystyk, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu). Informacje dotyczące danych osobowych, w tym IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, a także w celu profilowania użytkowników – dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. preferencji, zainteresowań, lokalizacji).

4. Dane osobowe użytkowników, w tym użytkowników serwisu bikefitting.profidea.pl przetwarzane będą w celach:

 • publikacji treści zamieszczonych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ww. serwisu internetowego, oraz podania informacji o organizowanych konferencjach, wartsztatach czy treningach rowerowych, na przykład w celu przedłożenia informacji o programie odbywającej się konferencji, przedłożenia informacji handlowej, promocyjnej prezentowanej użytkownikowi w postaci reklam i innych działań marketingowych za pośrednictwem bikefitting.profidea.pl (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt, a i b rozporządzenia RODO,
 • przesłania użytkownikowi odpowiedniej dokumentacji technicznej i informacji w zakresie prezentowanych przez AKADEMIA PROFIDEA produktów oraz usług, organizowanych konferencjach, warsztatach czy treningach rowerowych za pośrednictwem serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl, w tym również fanpage Facebook @Pfrofideadlakobiet (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ww. serwisie (przetwarzane dane osobowe: adres e-mail) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c i d rozporządzenia RODO,
 • rejestracji ewentualnego konta w serwisie internetowym bikefitting.profidea.pl w celu złożenia zamówienia, zakupu produktów i skorzystania usług znajdujących się w ofercie, złożenia zapytania (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica i numer domu/mieszkania/ adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, numer telefonu – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. B rozporządzenia RODO,
 • rejestracji swoich danych osobowych za pośrednictwem bikefitting.profidea.pl w celu uczestniczenia przez użytkownika w organizowanej przez Administratora konferencji, warsztatów, czy też treningów rowerowych (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica i numer domu/mieszkania/ adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, numer telefonu – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. B rozporządzenia RODO,
 • obsługi reklamacji, jeżeli została taka reklamacja na produkty lub usługi świadczone przez Administratora złożona przez użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit B rozporządzenia RODO
 • prowadzenia badań i analiz serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających – podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

AKADEMIA PROFIDEA przetwarza również dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie uzasadnionego interesu, tj.:

 • gdy są one związane wprost z wykonaniem umowy – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia analiz statystycznych nie będących profilowaniem- podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • zbierania danych osobowych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez AKADEMIA PROFIDEA obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f oraz art. 6 ust 1 pkt f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

5. Na podstawie, i tylko o ile użytkownik udzieli na to zgody, (w tym po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych w sytuacji osoby, która nie ukończyła 16 lat), AKADEMIA PROFIDEA może przetwarza dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach Cookies oraz gromadzenia danych ze stron serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl, w tym również związanych z profilowaniem użytkowników – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia.

6. Jeżeli użytkownik nie ukończył 16 lat, AKADEMIA PROFIDEA zgodnie z prawem, nie może przetwarzać jego danych osobowych (art. 8 rozporządzenia RODO) w zakresie udzielonych zgód marketingowych – np. w celu otrzymywania przez użytkownika na jego pocztę e-mail informacji o warsztatach, konferencjach, treningach, konkursach, akcjach promocyjnych organizowanych przez AKADEMIA PROFIDEA, chyba że wcześniej wyrażona przez niego zgoda zostanie potwierdzona przez osobę sprawująca nad nim opiekę prawną, albo też zgoda zostanie udzielona wobec AKADEMIA PROFIDEA przez przedstawicieli ustawowych w imieniu i na rzecz użytkownika, który nie ukończył ww. wieku w chwili udzielania danej zgody na przetwarzanie tych danych.

7. Jeżeli przedstawiciele ustawowi nie potwierdzą na adres e-mail: ormena@gmail.com zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, o którym mowa w § 4 ust 6 niniejszej Polityki Prywatności, AKADEMIA PROFIDEA odstąpi od czynności marketingowych wobec takiego użytkownika.

§ 6 Udostępnienie i bezpieczeństwo danych osobowych

1. AKADEMIA PROFIDEA będąc administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, i społecznej, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl oraz za pośrednictwem organizowanych konferencji, warsztatów oraz treningów rowerowych, informuje, że podejmuje i stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z faktem współpracy Administratora z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl mogą być przekazywane do USA w zakresie obsługi ww. serwisu. W oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w tym również działania zgodne z art. 28 rozporządzenia RODO, a także wobec faktu, iż w odniesieniu do ww. Państwa Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE – USA), który umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom, dane osobowe użytkowników serwisu internetowego bikefitting.profidea.pl są odpowiednio chronione.

3. W każdej chwili AKADEMIA PROFIDEA może udzielić użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi jego niepokój.

4. AKADEMIA PROFIDEA, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak czynić to może wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w umowie.

5. AKADEMIA PROFIDEA w celu prowadzenia działań promocyjnych, dostosowywania serwisu bikefitting.profidea.pl do oczekiwań użytkowników, a także pozycjonowania ww. serwisu w dostępnych wyszukiwarkach internetowych, korzysta i może korzystać z narzędzi oraz technologii oferowanych przez zewnętrznych dostawców, jakimi są m.in. Google oraz Facebook, może posługiwać się Google Analytics w zakresie remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, raportów zainteresowań i danych demograficznych użytkowników ww. serwisu, a także prowadzenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, kampanii reklamowych, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników.

6. AKADEMIA PROFIDEA, prowadząc działania marketingowe, nie gromadzi danych pozwalających na identyfikację osób. Na podstawie wykorzystywanych narzędzi marketingowych może tworzyć i analizować grupy odbiorców, które jednak nie są danymi pozwalającymi na identyfikację danych osobowych. AKADEMIA PROFIDEA może adresować – targetować reklamy do grup odbiorców, profilować odbiorców i/oraz analizować metryki marketingowe wykorzystując przy tym technologię plików Cookies.

7. AKADEMIA PROFIDEA informuje, iż przy ewentualnym prowadzeniu kampanii promocyjnych nie korzysta z tzw. danych wrażliwych, które mogłyby identyfikować: orientację seksualną lub/i upodobania seksualne, informację etniczną, rasową, przynależność polityczną i związkową, światopoglądową lub/i religijną, stan majątkowy, zdrowotny użytkownika serwisu bikefitting.profidea.pl.

8. Jako Administrator AKADEMIA PROFIDEA nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

§ 7 Czas przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, AKADEMIA PROFIDEA nie przetwarza danych osobowych użytkowników „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, AKADEMIA PROFIDEA informuje, że dane osobowe przetwarza:

 • do czasu zdezaktualizowania lub utraty przydatności danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych: w postaci adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt użytkowników ww. serwisie,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych uzyskanych w procesie profilowania,
 • w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

4. Jednocześnie, w celu realizacji zasady rozliczalności AKADEMIA PROFIDEA przechowuje dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym AKADEMIA PROFIDEA rozpoczęła przetwarzanie danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawniejsze zarządzanie AKADEMIA PROFIDEA tymi procesami. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do zapomnienia, takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8 Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

1. AKADEMIA PROFIDEA gwarantuje użytkownikom spełnienie wszystkich ich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powszechnie zwanego RODO oraz przepisów prawa polskiego, a dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (na prośbę użytkownika, w ciągu miesiąca otrzyma on od AKADEMIA PROFIDEA plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W ramach tego prawa użytkownik może też wskazać podmiot, któremu AKADEMIA PROFIDEA ma przesłać jego dane),
 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. AKADEMIA PROFIDEA wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna przez AKADEMIA PROFIDEA, to tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu AKADEMIA PROFIDEA wyjaśnia, że użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Zgodnie z przepisami AKADEMIA PROFIDEA może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów użytkowników, praw i wolności lub,
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji, po otrzymaniu sprzeciwu, AKADEMIA PROFIDEA zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości pisemnej bezpośrednio na adres AKADEMIA PROFIDEA, tj. Tamara Górecka-Werońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Górecka- Werońska Firma ORMENA z siedzibą Ujazdów, przy ul. Widokowa 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 6771162212, REGON: 120853416 lub na adres poczty elektronicznej ormena@gmail.com.
 • poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

§ 9 Pliki Cookies

1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze użytkownika, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, podczas odwiedzania serwisu internetowego. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach ww. serwisu internetowego.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika pliki Cookies oraz posiadającym dostęp do nich jest Administrator, Tamara Górecka-Werońska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Górecka- Werońska Firma ORMENA z siedzibą Ujazdów, przy ul. Widokowa 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 6771162212, REGON: 120853416 , jako marka AKADEMIA PROFIDEA.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są przez AKADEMIA PROFIDEA w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań użytkowników oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez nich ze stron internetowych ww. serwisu. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić mu strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Jako administrator AKADEMIA PROFIDEA może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu bikefitting.profidea.pl. Pozwala to AKADEMIA PROFIDEA na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te niosą również możliwość dostarczenia użytkownikom ww. serwisu treści reklamowych, uwzględniających ich potrzeby i zainteresowania.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy następujące pliki Cookies:

 • sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań użytkowników serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego użytkownika i pozostają w nim do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe – są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez użytkownika. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu rozpoznania przez AKADEMIA PROFIDEA sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyt. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

5. Administrator korzysta lub może korzystać w szczególności z następujących plików Cookies:

6. Użytkownicy serwisu bikefitting.profidea.pl mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (konkretnej przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą również zmienić ustawienia dotyczące czynności zautomatyzowanego profilowania bezpośrednio na stronie zamieszczonej na dole serwisu obok niniejszej Polityki Prywatności.

7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym AKADEMIA PROFIDEA, jako Administrator będzie posiadał prawo przechowywania informacji o urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do tych informacji.

8. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach ww. serwisu internetowego, w szczególności wymagających np. wysyłania treści do AKADEMIA PROFIDEA. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym bikefitting.profidea.pl poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

9. Dane osobowe zbierane przez AKADEMIA PROFIDEA, jako Administratora, w tym za pośrednictwem bikefitting.profidea.pl podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.

§ 10 Zmiana Polityki

1. Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodowały konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Najczęściej będą wiązały się z:

 • postępem technologicznym,
 • zmianą sposobu korzystania z serwisu,
 • zmianą dotychczas obowiązujących przepisów,
 • wprowadzeniem nowych regulacji prawnych,
 • rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. Prezesa UODO lub Prezesa UOKiK, orzeczeniami sądów powszechnych etc.

2. Mając na uwadze ww. okoliczności, niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach Polityki Prywatności na stronie serwisu bikefitting.profidea.pl.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przewidziane ustawodawstwem polskim oraz UE.

4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

§ 11 Kontakt z Administratorem serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem serwisu bikefitting.profidea.pl by uzyskać informacje, czy i w jaki sposób AKADEMIA PROFIDEA wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora w celu realizacji przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 8.

3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Administratorem to: ormena@gmail.com.